Mọi hình ảnh nội dung được đăng tải trên website đều đã được đăng ký bản quyền và thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Khi trích dẫn xin hãy để lại nguồn hoặc liên hệ để nhận được sự cho phép. Mọi hành vi đi ngược lại với điều khoản sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi có được sử dụng nội dung trên website?

Bạn được sử dụng nội dung trên website với điều kiện ghi đầy đủ nguồn và đặt backlink dẫn lại trang mà bạn dẫn nguồn.

Điều nào bị cấm khi sử dụng website?

Viết các nội dung bình luận mang tính:

-Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
-Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
-Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
-Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
-Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Liên kết với website khác.

Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác thuộc caunoinoitieng.com . Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó.

Từ chối trách nhiệm.

Chúng tôi có thể bổ sung thêm các điều khoản mà không báo trước.